Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis pro Tebe!

 
 
Mé dítě,
 
Ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím všechno (Žalm 139,1)
Vím, kdy usedáš a kdy vstáváš (Žalm 139,2)
Vím o všem, co děláš (Žalm 139,3)
I vlasy na tvé hlavě mám spočítané (Matouš10,29-31)
Byl jsi stvořen k mému obrazu (1. Mojžíšova 1,27)
Ve mně žiješ, pohybuješ se, jsi (Skutky 17,28)
Jsi mým dítětem (Skutky 17,28)
Znal jsem tě dokonce ještě dříve, než jsi byl počat (Jeremjáš 1,4-5)
Vyvolil jsem si tě, ještě než jsem stvořil svět (Efezským 1,4-5)
Nejsi omyl, všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize (Žalm 139,15-16)
Já jsem stanovil přesný čas tvého narození i místo, kde budeš žít (Skutky 17,26)
Jsi podivuhodně a obdivuhodně utvořen (Žalm 139,14)
Utkal jsem tě v lůně tvé matky (Žalm 139,13)
A přivedl jsem tě na svět v den, kdy ses narodil (Žalm 71,6)
Ti, kteří mě neznají, o mně říkají nepravdivé a nesprávné věci (Jan 8,41-44)
Nejsem vzdálený a rozzlobený, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky (1. Janův 4,16)
Toužím po tom, abych tě mohl zahrnout svou láskou (1. Janův 3,1)
Prostě proto, že jsi mé dítě a já jsem tvůj Otec (1. Janův 3,1)
Nabízím ti více, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec (Matouš 7,11)
Protože jsem dokonalý otec (Matouš 5,48)
Každý dobrý dar, který dostáváš, pochází z mé ruky (list Jakubův 1,17)
Jsem to já, kdo se stará o zajištění všeho, co potřebuješ (Matouš 6,31-33)
Můj plán pro tvou budoucnost je vždy plný naděje (Jeremjáš 29,11)
Protože tě miluji odvěkou láskou (Jeremjáš 31,3)
Mé myšlenky na tebe jsou stejně nesčetné jako zrnka na mořském
břehu… (Žalm 139,17-18)
Raduji se z tebe a radostí zpívám a jásám (Sofonjáš 3,17)
Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro (Jeremjáš 32,40)
Jsi můj vzácný a drahý poklad (2. Mojžíšova 19,5)
Z celého srdce a z celé duše ti chci prokazovat dobro (Jeremjáš 32,41)
A chci ti ukázat velké a podivuhodné věci (Jeremjáš 33,3)
Když mě budeš celým srdcem hledat, najdeš mě (5. Mojžíšova 4,29)
Hledej ve mně své blaho a já ti dám vše, oč požádá tvé srdce (Žalm 37,4)
Jsem to totiž já, kdo ti tuto touhu dal (Filipským 2,13)
Jsem pro tebe schopen vykonat mnohem více, než co si vůbec dokážeš
představit (Efezským 3,20)
Jsem totiž ten, kdo ti dodává odvahu a kdo tě povzbuzuje (2. Tesalonickým 2,16-17)
Jsem také Otec, který tě utěšuje ve všech trápeních (2. Korintským 1,3-4)
Když tě něco trápí a bolí tě srdce, jsem ti nablízku (Žalm 34,18)
Stejně jako pastýř nese jehně v náručí, i já tě nesu a držím v náručí (Izajáš 40,11)
Jednoho dne setřu každou slzu ze tvých očí (Zjevení 21,3-4)
A odstraním veškerou bolest, kterou jsi na této zemi musel snášet (Zjevení 21,3-4)
Já jsem tvůj Otec a miluji tě stejně, jako miluji svého Syna, Ježíše (Jan 17,23)
Protože v Ježíši se zjevuje moje láska k tobě (Jan 17,26)
Ježíš je přesným vyjádřením mé podstaty (Židům 1,3)
Přišel, aby ukázal, že jsem na tvé straně, nejsem tvůj nepřítel (Římanům 8,31)
A aby ti řekl, že nepočítám tvé hříchy (2. Korintským 5,18-19)
Ježíš zemřel proto, abychom se ty a já mohli usmířit (2. Korintským 5,18-19)
Jeho smrt byla nejvyšším vyjádřením mé lásky k tobě (1. Janův 4,10)
Vzdal jsem se všeho, co miluji, abych mohl získat tvou lásku (Římanům 8,31-32)
Když přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš mě (1. Janův 2,23)
A nic tě už nikdy neoddělí od mé lásky (Římanům 8,38-39)
Vrať se domů a já uspořádám oslavu, jakou svět ještě neviděl (Lukáš 15,7)
Vždy jsem byl a budu tvým Otcem (Efezským 3,14-15)
Ale ptám se: „Budeš ty mým dítětem?“ (Jan 1,12-13)
 Čekám na tebe (Lukáš 15,11-32)
 
 
S láskou,
tvůj Otec 
Všemohoucí Bůh